AVG/privacy

Ik, als RBCZ therapeut, ben gehouden te handelen conform de RBCZ regelgeving. Dit houdt in dat ik verantwoord en zorgvuldig met uw gegevens omga. Op de registratie is de AVG wet van toepassing. Een aantal regels zijn vastgelegd.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik – uw behandelende therapeut – een dossier aanleg. Hierin worden een aantal zaken vastgelegd die voor u en uw behandeling essentieel zijn.

Uw dossier zal de volgende informatie gaan bevatten:

 • Datum van behandeling; 
 • Uw volledige naam, uw adres, uw woonplaats, uw geboortedatum, en tevens uw telefoon- of mobiele nummer en e-mailadres;
 • Relevante medische of voor de behandeling noodzakelijke/behulpzame informatie;
 • Tijdens het eerste consult vindt er een uitgebreide anamnese plaats alvorens de behandeling plaatsvindt, ook deze informatie komt in uw dossier.

Doel van het vastleggen van deze informatie:

 • Voor de administratie en facturering;
 • Vastleggen van de toegepaste werkwijze zorgt voor het inzicht krijgen in de ontwikkeling van de behandeling.

Verder hebt u als cliënt recht op inzage in het dossier. Het dossier heeft een bewaartijd van 15 jaar (wet op de behandelovereenkomst) en wordt bewaard in een kluis.

Gebruik voor andere doeleinden gebeurt alleen in overleg met u en alleen na uw goedkeuring.

Uw zorgnota bevat de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Factuurnummer
 • Geboortedatum
 • Datum van behandeling
 • Behandelcode
 • Kosten van het consult

Geschillenprocedure:

Alle zorgaanbieders zijn verplicht om te voldoen aan de eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Mochten er geschillen ontstaan tussen cliënt en zorgaanbieder, dan is volgens de WKKGZ de zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om het conflict op te lossen. De termijn die hiervoor staat is maximaal 6 weken. Het heeft de voorkeur om op deze wijze het geschil op te lossen. Als dat niet mogelijk blijkt en communicatie niet meer mogelijk is, kan de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris:

Als u een klacht heeft over de behandeling en het is u niet gelukt dit samen met de therapeut naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich richten tot Stichting Zorggeschil.